Site kapatma talimatı mahkemeden değil başsavcılıktan

Pazartesi, 3 Şubat 2014 09:55

CHP Milletvekili Umut Oran’ın kendi soru önergesini yayımladığı umutoran.com sitesinin ‘koruma tedbiri’ içeren bir mahkeme kararıyla değil, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı’na (TİB) gönderdiği ‘Tedbir alın’ yazısı ile kapatılmak istendiği ortaya çıktı. Savcılığın TİB’e gönderdiği yazıda, 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nin konuyla ilgili aldığı yayın yasağına atıfta bulunuluyor. Oran, sitesindeki yazının kaldırılma girişimine, “Bu bir tür darbe provasıdır; asıl internet darbesi bu hafta genel kurula gelecek” sözleriyle tepki gösterdi.

Oran, “TİB’in isteği ‘Dervişin fikri neyse zikri de odur’ anlayışı. TİB bu isteğiyle Başbakan’ın hayaline tercüman olmuş. Adamın hayali tüm interneti kontrol altına almak, her türden sansürü meşrulaştırmak, düşünce özgürlüğünü internetten de silmek. Bu hafta genel kurula gelmesi beklenen yeni internet yasasıyla da adamın hayali gerçeğe dönüştürülmek istenecek” dedi. Kendi yazısının kaldırılamayacağını, kaldırıldığı takdirde yeniden koyacağını ifade eden Oran, “Benim sitemden kaldırsa TBMM’nin sitesinde durur. Ancak mesele bu da değil. Mesele 36 milyon internet kullanıcısının her türden faaliyetini denetim altına almak. Futbol fanatiği bir genç ‘Mustafa Kemal’in askerleriyiz’ diye sayfasına yazsa buna bile erişimi engelleyebilecek. Bu yasa topluma bir darbe, bana yapılan da darbenin provası” diye konuştu.

Bu arada Oran’ın kendi soru önergesini yayımladığı umutoran.com sitesinin ‘koruma tedbiri’ içeren bir mahkeme kararıyla değil, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın TİB’e gönderdiği ‘Tedbir alın’ yazısı ile kapatılmak istendiği ortaya çıktı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı TİB’e gönderdiği yazıda, 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nin konuyla ilgili aldığı yayın yasağına atıfta bulunuyor ve tedbir alınmasını istiyor.
Mahkemenin ‘yayın yasağı’ kararı internet sitesine ‘koruma tedbiri’ için yeterli değil. 5651 sayılı kanuna göre mahkemenin bir siteyi kapatmak için adresini açıkça belirtip, ‘koruma tedbiri’ alması ve uygulanması için TİB’e göndermesi gerekiyor.

19 ARALIK’TA DA OLDU

Benzer bir uygulama 19 Aralık 2013 günü yenidonem.com adresli internet sitesinin kapatılması işleminde hayata geçirilmiş ve sitenin açılış sayfasına, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı kararı ile kapatıldığına dair ifadelere yer verilmişti. Yenidonem.com avukatları, kısa süre sonra savcılıktan, “Koruma tedbirine gerekçe yapılan yazı söz konusu tedbir için yeterli değil” yazısı almış, buna rağmen siteye savcılık kararıyla uygulanan ‘koruma tedbiri’ üzerinden 45 gün geçmesine rağmen kaldırılmamıştı. Oysa, hem yenidonem.com sitesine konulan tedbire hem TİB’in Oran’a gönderdiği uyarıya dayanak gösterilen 5651 sayılı ‘İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun’un 8. Maddesinde şu hüküm yer alıyor: “Eri­şi­min en­gel­len­me­si ka­ra­rı, so­ruş­tur­ma ev­re­sin­de hâ­kim, ko­vuş­tur­ma ev­re­sin­de ise mah­ke­me ta­ra­fın­dan ve­ri­lir. So­ruş­tur­ma ev­re­sin­de, ge­cik­me­sin­de sa­kın­ca bu­lu­nan haller­de cum­hu­ri­yet sav­cı­sı ta­ra­fın­dan da eri­şi­min en­gel­len­me­si­ne ka­rar ve­ri­lebilir. Bu du­rum­da cum­hu­ri­yet sav­cı­sı ka­ra­rı­nı 24 sa­at için­de hâki­min ona­yı­na su­nar ve hâkim, ka­ra­rı­nı en geç 24 sa­at için­de ve­rir. Bu sü­re için­de ka­ra­rın onay­lan­ma­ma­sı halin­de ted­bir, cum­hu­ri­yet sav­cı­sı ta­ra­fın­dan der­hal kal­dı­rı­lır. Koruma ted­bi­ri ola­rak ve­ri­len eri­şi­min en­gel­len­me­si­ne iliş­kin ka­ra­ra 4/12/2004 ta­rih­li ve 5271 sa­yı­lı Ce­za Mu­ha­ke­me­si Kanunu hü­küm­le­ri­ne gö­re iti­raz edi­le­bi­lir.”