Madde madde HSYK değişikliği

Pazar, 12 Ocak 2014 11:19

6087 sayılı Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kanunu’nda başkana yani adalet bakanına devredilmesi istenen Genel Kurul’a ait yetki ve görevler şunlardır:

Teftiş Kurulu başkanını, Teftiş Kurulu başkan yardımcılarını ve genel sekreter yardımcılarını atamak. Teftiş Kurulu Başkanı’na doğrudan görev vermek. Doğrudan başkana bağlı olacak Teftiş Kurulu’na yeni görevler vermek.

Genel Kurul gündemini belirlemek. Gündem dışı konunun görüşülüp görüşülmeyeceğine karar vermek.

Yargı yetkisinin kullanımına ilişkin hususlar hariç olmak ve Kurulun görev alanına giren konulara münhasır olmak üzere ilgili dairelerin görüşü alınmak suretiyle yönetmelik çıkarmak ve genelge düzenlemek.

Kurul üyeleri hakkındaki suç soruşturması ile disiplin soruşturma ve kovuşturma işlemlerini yürütmek ve bu konuda gerekli kararları vermek.

HSYK üyeleri hakkındaki disiplin işlemlerini yürütmek. Soruşturma açma yetkisi tamamen sahip olmak. Soruşturma açıldığı takdirde daha önce oyla belirlenen soruşturma kurulunu bizzat belirlemek. Bu kurulun hazırladığı raporu alıp değerlendirmek. Soruşturma sonucunu ilgili kişiye duyurmak. Genel Kurul’un sonucu bekleterek kararın düşmesine neden olan mekanizmayı elinde tutmak.

Üyelerin görev suçları hakkındaki soruşturma işlemlerini yürütmek. Soruşturmanın açılıp açılmamasına izin vermek. Soruşturma süresince tüm denetim ve izin yetkisine sahip olmak.

HSYK üyelerinin hangi dairede asıl ve tamamlayıcı üye olarak görev yapacağını belirlemek. Dairelerden birine gelen ve olağan çalışmalar ile karşılanamayacak oranda artan işlerden bir kısmını diğer bir daireye vermek.

Genel sekreter teklifi ve başkanvekili kararı ile yapılan naklen atamaları doğrudan yapmak. Seçilen genel sekreter yardımcılarını atamak. Genel Sekreterce hazırlanan ve genel sekreter yardımcıları tarafından icra edilecek hususlara dair iş bölümünü onaylamak.

Açıktan ilk defa memurluğa atanmalarda mülakat komisyonunu belirlemek. Burada uygun görülen adayları memurluğa atamak.

HSYK içinde yapılacak seçimlerde başkanın teklifi ile sınırlanan hususlar:

Daire başkanı seçiminde ilgili daire mensupları arasından başkanın aday gösterdiği iki isim arasından seçim yapılacak. Seçim o dairede değil Genel Kurul’da olacak.

Tetkik hakimliği seçimi başkanın aday göstereceği sayı olarak iki kat aday arasından gerçekleştirilecek.

Kurul müfettişleri alımında başkanın aday göstereceği sayı olarak iki kat aday arasından seçim yapılabilecek.

Diğer önemli değişiklikler:

Genel Kurul kararları değişiklikle başkan kararları olacağından HSYK’da alınan kararlar yargı denetimine açık hale gelecek.

Yasanın geçmesi halinde, geçici madde ile, HSYK üyelerinin dairelerdeki görevleri de biteceğinden; Başkan, 10 gün içinde yeni daire görevlendirmelerini yapacak.

Adalet Bakanlığı Müsteşarı dairelerde görev yapabilecek.

Daireler 7+7+7 değil, 5+5+11 şeklinde yapılandırılacak. 3. dairenin görev ve yetkileri kısıtlanırken bunun büyük bir çoğunluğu ikinci daireye devredilecek.

Savcıların adli görevlerine ilişkin konularda genelge düzenleme yetkisi genel kuruldan alınacak.

Hem disiplin hem de görev suçları ile ilgili yapılan kurul toplantılarına başkanın ve soruşturma kurulu üyelerinin katılımındaki engel kaldırılacak.

Genel sekreter yardımcıları sayısı 5′e çıkartılacak ve bu isimlerden biri idari yargı hakim ve savcıları arasından olacak.

Hakim ve savcıların oy sayısı kendi aralarında seçilecek asıl ve yedek üyelerin toplam sayısından bire düşürülecek.

Dairelerdeki toplantı ve karar yeter sayısında değişikliğe gidilecek. Kurul en az 15 değil en az 17 üye ile toplanabilecek.

Dairelerin yeniden incelenmesini istediği kararlara karşı Başkan ve ya ilgililer, Genel Kurul yerine kararı veren daireyi numara olarak izleyen daireye itirazda bulunabilecek.

Hakimlik ve savcılık görevine tekrar atanma işlemlerinde başkan da teklifte bulunabilecek.

Fuat Kahraman (@kahraman_fuat)