Çörek Otu Yağı Her Derde Deva

Perşembe, 2 Ekim 2014 14:44

ABD Kanser Araştırma Laboratuvarı’nda yapılan araştırmaya göre doğal çörek otu yağı, kanserli hücrelerin ve kötü huylu tümörün büyümesini yüzde 50 oranında azaltabiliyor.

Bu­gü­ne ka­dar üze­rin­de en çok araş­tır­ma ya­pı­lan tıb­bi bit­ki­ler ara­sın­da yer alan çö­rek otu­nun ya­rar­la­rı­nı sı­nır­lı bir alan­da be­lirt­mek ola­nak­sız. Ni­te­kim, bu ge­niş kul­la­nım ala­nı çö­rek otu­na “ö­lüm­den baş­ka her der­de de­va­” ya­kış­tır­ma­sı­nın ya­pıl­ma­sı­na ne­den ol­muş­tur. Çö­rek otu ya­ğı bün­ye­sin­de ta­şı­dı­ğı, Ome­ga-3 ve Ome­ga-6 yağ asit­le­ri, ele­ment­ler, en­zim­ler ve vi­ta­min­ler gi­bi 100’den faz­la öğey­le bu ya­kış­tır­ma­yı faz­la­sıy­la hak et­mek­te­dir.

Şe­keri Dü­şü­rü­yor

Son za­man­lar­da ya­pı­lan birçok ça­lış­ma, çö­rek otu­nun sa­vun­ma sis­te­mi üze­rin­de mey­da­na ge­tir­di­ği şa­şır­tı­cı et­ki­le­ri­ni peş pe­şe or­ta­ya koy­mak­ta­dır. Ame­ri­ka­’da şim­di­ye ka­dar ya­pı­lan en kap­sam­lı araş­tır­ma (Gü­ney Ca­ro­li­na Hil­ton He­ad Is­land, Kan­ser Araş­tır­ma La­bo­ra­tu­arı), yüz­de 100 do­ğal çö­rek otu ya­ğı­nın (Ni­gel­la Sa­ti­va) ke­mik ili­ği bü­yü­me ora­nı­nı yüz­de 250 gi­bi bir ra­ka­ma çı­kar­dı­ğı ve tü­mö­rün bü­yü­me­si­ni yüz­de 50 ora­nın­da azalt­tı­ğı­nı ile­ri sür­mek­te­dir. Araş­tır­ma­cı­lar, Ni­gel­la Sa­ti­va­’nın an­ti bak­te­ri­yel ve an­ti­mi­ko­tik et­ki­le­ri­ni onay­la­mış ve di­ya­bet te­da­vi­sin­de esas olan şe­ker se­vi­ye­si­ni dü­şür­mek­te de fay­da­lı ol­du­ğu­nu tes­pit et­miş­ler­dir.

As­tım­ Has­ta­la­rı­na İlaç Gi­bi

Ara­la­rın­da po­len ve toz aler­ji­si, as­tım ve de­ri il­ti­hap­la­rı gi­bi has­ta­lık­la­rın bu­lun­du­ğu aler­jik du­rum­la­rın yüz­de 70’inin çö­rek otu (Ni­gel­la Sa­ti­va) ya­ğıy­la te­da­vi edil­di­ği söy­le­ni­yor. İn­sü­lin di­ren­ciy­le ge­li­şen ça­ğın sal­gı­nı “o­be­zi­te ve Tip 2 di­ya­bet” ne­de­niy­le te­da­vi gö­ren ki­şi­ler­de çö­rek otu­nun in­sü­lin di­ren­ci­ni azal­ta­rak has­ta­la­rı an­ti­vi­ral te­da­vi­nin yan et­ki­le­rin­den ko­ru­ya­bil­di­ği or­ta­ya kon­mak­ta­dır.

Çe­ne Ke­mik­le­ri­nin Dos­tu

Çö­rek otu ya­ğı­nın, baş­ta çe­ne ke­mi­ği eri­me­si ve dö­kül­me ol­mak üze­re te­da­vi­si zor bir­çok so­ru­na, ağız­da ya­ra ve du­dak­ta uçuk­la­ra ya­rar­lı ol­mak­ta­dır. Çö­rek otu ya­ğı­nın al­ko­lün se­bep ol­du­ğu mi­de tah­riş­le­ri­ne kar­şı et­kin ko­ru­yu­cu bir et­ki­si ol­du­ğu, mi­de za­rı­nı tah­riş edi­ci et­ken­ler­den ve­ya mi­de­ye za­rar­lı ya­ra­lar­dan ko­ru­du­ğu bi­lim­sel de­ney­ler­le ka­nıt­lan­mış­tır. Çö­rek otu ya­ğı­nın kal­si­yum sal­gı­lan­ma­sı­nı en­gel­le­ye­rek ada­le­le­ri gev­şe­ti­ci (spas­moly­tic) ve ne­fes bo­ru­su­nu açı­cı bir et­ki­si ol­du­ğu or­ta­ya kon­muş­tur.

Has­ta Ol­mak Ge­rek­mi­yor

Son yıl­lar­da ya­pı­lan de­ney­ler, bit­ki­de bronş­la­rı ge­niş­le­ti­ci, an­ti bak­te­ri­yel, kan ba­sın­cı­nı kon­trol edi­ci ve saf­ra if­ra­za­tı­nı ar­tı­rı­cı özel­lik­ler ol­du­ğu­nu gös­ter­miş­tir. Kal­dı ki çö­rek otu ya­ğı kul­lan­mak için has­ta ol­mak da ge­rek­mi­yor. Ta­bi­a Çö­rek otu ya­ğı, vü­cu­du­nu­zun üre­te­me­di­ği do­la­yı­sıy­la dı­şa­rı­dan al­mak zo­run­da ol­du­ğu ome­ga yağ asit­le­ri­ni, B1, B2 ve B6 vi­ta­min­le­ri­ni, Fo­li­ka­si­di, be­ta ka­ro­tin, A, E ve C vi­ta­mi­ni gi­bi an­ti­ok­sit­le­ri ba­rın­dır­dı­ğı için sağ­lık­lı ya­şam için za­ten ge­rek­si­nim du­yu­lan bir ürün.

Hazırlayan: Cenk Özyılmaz

Yazının devamı için:

TÜRKİYE’NİN EN ÇOK OKUNAN TABLET DERGİSİNİ ÜCRETSİZ OLARAK

iPAD’İNİZE İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

 available-on-the-app-store

ANDROİD TABANLI TABLETİNİZE İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Get-it-on-Google-Play